Garanti

GARANTIOMFATTNING

Garantin omfattar form, glas, funktion och ytskikt.


Form: krokig/skevhet i dörrblad

Glas: mot kondens mellan glasen i isolerrutor

Funktion: på dörrens - inklusive beslagens - funktion.

Ytskikt: Färgbeständighet


Enter Titan ytterdörr:

20 års formgaranti

20 års färggaranti (gäller standardfärgerna vitt och svart övriga färger 10 år)

10 års garanti på glas och funktion

5 års garanti mot fabrikationsfel

Assas garantier gäller på lås


För att garantin skall gälla krävs dessutom:

• att produkten ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och där vid skadats

• att produkten ej reparerats eller ändrats av annan än Enter Doors servicepersonal

• att på produkten fastsatt kontrollmärke ej avlägsnats eller övermålats


Garantiåtagande

Garantin innebär att Enter Door avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. Felet kan avhjälpas antingen genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent, eller utbyte av hela produkten.

Garantin omfattar ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkten. Enter Door ansvarar ej för återställande av byggnadsdelar eller snickerier som demonterats eller skadats i samband med avhjälpande av garantifel. Garantin omfattar ej heller kostnader som uppkommer i samband med återställande.

Reklamation ska göras utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde observerats. Reklamation skall styrkas med foto. Skador på produkterna som inte dokumenterats innan montering i vägg, accepteras inte som reklamation.

Den visuella kvaliteten på dörrar bedöms på 3 meters avstånd och aldrig i direkt solljus eller släpljus.


Mottagningskontroll och fraktskador

Vid mottagande av gods skall det göras en riktig mottagningskontroll och synlig fraktskada skall noteras på fraktsedel till chaufför och omedelbart anmälas till inköpsställe för att vara godkänd.


Det är Enter Door som avgör eventuellt byte av dörr och karm..Fakta

20 års garanti

Läs mer


Konstruktion

Läs mer


U-värde.

Läs mer


CE_märkning

Läs mer


Säkerhet

Läs mer